Bàn Về Các Chính Tinh Trong Tử Vi

Tử Vi
Chủ ở Bắc đẩu, thuộc âm Thổ, hóa khí là tôn, chưởng quản cung Quan lộc.
Tử vi ưa hội với các cát tinh, đặc biệt là Thiên phủ, Thiên tướng, ưa tọa ở cung Sửu, Mùi, Ngọ, kỵ ở cung Thìn, Tuất.
Tử vi ky các hung tinh, đặc biệt là hóa kỵ, Tham lang, Phá quân, nhưng không kỵ Hỏa tinh, Linh tinh và Thất sát.
Nếu hội với cát tinh thì độ lượng, với hung tinh thì dễ lây nhiễm, có thể giải ách chê hóa.
Thiên cơ
Thuộc chòm sao Nam đẩu, thuộc dương Hỏa, hóa khí là thiện, chưởng quản cung Huynh đệ.
Ưa các cát tinh, tọa thủ ở cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thìn thì miếu địa. Kỵ các hung tinh, đặc biệt là hóa kỵ và Cự môn, kỵ tọa ở cung Sửu, Mùi.
Nếu hội với cát tinh chủ về trí tuệ, với hung tinh thì hay mộng tưởng. Giỏi điều hòa.
Xem thêm : Lá số Tứ Trụ
Thái dương
Thuộc chòm sao Trung thiên, âm Hỏa, hóa khí là quý, chưởng quản cung Quan lộc. Ưa các cát tinh, đặc biệt là Thái âm và ưa tọa thủ ở cung Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ.
Kỵ các hung tinh, đặc biệt là hóa kỵ và Cự môn. Kỵ tọa ở cung Dậu, Tuất, Hợi, Tý. Nếu hội hợp với cát tinh thì chủ về quyết đoán, với hung tinh thì phù phiếm. Sao này rất bao dung.
Vũ khúc
Thuộc chòm sao Bắc đẩu, thuộc dương Kim, hóa khí là tài, chưởng quản cung Tài bạch.
Ưa các cát tinh, đặc biệt là các sao Thiên phủ, Thiên tướng, Văn xương, Văn khúc, không lợi cho người sinh ở Tứ mộ và người sinh ở hướng Tây Bắc.
Kỵ nhất các hung tinh, đặc biệt là Hóa kỵ, Phá quân, Hỏa tinh, Linh tinh, còn không kỵ Dương nhẫn, Đà la. Sao này bất lợi cho người sinh ở hướng Đông Nam. Ưa nhất tọa ở cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, kỵ tọa ở cung Tỵ, Hợi.
Nếu hội hợp với cát tinh thì chủ về quyết đoán, với hung tinh thì chủ về suy nghĩ hạn hẹp.
Thiên đồng
Thuộc chòm sao Nam đẩu, thuộc dương Hỏa, hóa khí là phúc, chưởng quản cung Phúc đức.
Ưa các cát tinh, đồng thời ưa tọa thủ ở cung Thân, Dần, Ty, Hợi.
Kỵ các hung tinh, nếu như ở nơi miếu địa thì có thể hóa giải hung hoa. Kỵ tọa cung Sửu, Ngọ, Mùi.
Nếu hội hợp với cát tinh thì chủ về hưỏng thụ, với hung tinh thì nhu nhược. Giỏi hóa giải hung tai.
Liêm trinh
Thuộc chòm sao Bắc đẩu, tính dương, Ngũ hành thuộc Mộc, Hỏa, hóa khí là tù. Tại cung Thân, cung Mệnh là thứ đào hoa. Ưa các cát tinh, đặc biệt là sao Thiên phủ, Thiên tướng, ưa tọa thủ ở cung Dần, Thân chỗ miếu vương. Kỵ các hung tinh, đặc biệt là sao Tham lang, Phá quân, không ưa tọa ở Tý, Ngọ, Mão, Dậu và ky tọa ở Ty, Hợi. Nếu hội hợp với cát tinh chủ về phong nhã, với hung tinh thì chủ về tà ác.
Thiên phủ
Thuộc chòm sao Nam đẩu, tính dương, Ngũ hành thuộc Thổ, hóa khí là hiền năng, chưởng quản cung Điền trạch, Tài bạch.
Ưa các cát tinh, đặc biệt là sao Tử vi, Tả phù, Hữu bật. Nếu 12 cung đều cát thì ưa nhất tọa ở Dần, Thân.
Tọa ở Mão, Tỵ, Thân thì bình thường, không ưa nhất tọa ở Dậu chỗ miếu vượng.
Kỵ các hung tinh, đặc biệt là kỵ Không vong, không kỵ Hỏa, Linh, Dương, Đà. Nếu như có sát, hao cùng hội thì gọi là "lộc khổ".
Nếu hội hợp với các cát tinh thì có tài năng, với hung tinh thì hay dối trá. Sở trường của nó là trợ tinh phò giúp cát tinh.
Thái âm
Thuộc chòm sao Trung thiên, tính âm, hành Thủy, hóa khí là phú, chưởng quản cung Tài bạch và Điền trạch.
Ưa các cát tinh, đặc biệt là Thái dương, Thiên đồng, ưa tọa thủ ở cung Dậu, Tuất, Hợi, Tý. Kỵ các hung tinh, đồng thời kỵ tọa ở Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ.
Nếu hội hợp với các cát tinh thì trong sáng, với hung tinh thì chủ mưu mô, xảo quyệt.
Tham lang
Thuộc chòm sao Bắc đẩu, tính dương, hành Mộc, hóa khí là đào hoa, chủ về họa phúc, dục vọng.
Ưa các cát tinh, đặc biệt là Thiên hình, Địa không ở chỗ Tứ mộ, ưa tọa ở cung Tý, Ngọ, Mão, Dần, Thốn, Tỵ, Hợi.
Kỵ các hung tinh, đặc biệt là Liêm trinh ở mộc dục. Kỵ tọa ở Sửu, Mùi. Nếu hội hợp với các cát tinh thì thực tế, với hung tinh thì có nhiều dục vọng.
Cự môn
Thuộc chòm sao Bắc đẩu, tính âm, hành Thổ, hóa khí là ám, chủ về thị phi. Ưa các cát tinh, đặc biệt là Lộc tồn, ưa tọa ở cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tỵ, Hợi.
Kỵ các hung tinh, đặc biệt là Dương nhẫn, Đà la, kỵ tọa ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Nếu hội hợp với các cát tinh là người sống rất tiết kiệm, với hung tinh thì hay lưỡng lự.
Thiên tướng
Thuộc chòm sao Nam đẩu, tính dương, hành Thủy, hóa khí là ấn, chưởng quản cung Quan lộc.
Ưa các cát tinh, đặc biệt là Tử vi, đồng thời ưa tọa ở Tý, Ngọ, Dần, Thân, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Kỵ Hỏa, Linh, không kỵ hung tinh, là sao có khả năng hóa giải tốt nhất tính chất hung ác của sao Liêm trinh, đồng thời kỵ tọa ở Mão, Dậu.
Nếu hội hợp với các cát tinh thì nhiệt tình giúp đõ người khác, với hung tinh thì tâm hồn trống rỗng.
Xem thêm: Học Tử Vi online
Thiên lương
Thuôc chòm sao Nam đẩu, tính dương, hành Thổ, hóa khí là ấm, chủ về thọ giải ách chế hóa.
Ưa các cát tinh, đồng thời ưa tọa ở Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Sửu, Mùi.
Kỵ các hung tinh, đặc biệt là kỵ Dương, Đà. Kỵ tọa ở Dần, Thân, Tỵ, Hợi.
Nếu hội hợp với các cát tinh thì thông minh lanh lợi, với hung tinh thì độc tài chuyên chế.
Thất sát
Thuộc chòm sao Nam đẩu, tính âm, hành Kim, Hỏa, chủ về túc sát, gặp Tử vi hóa quyền.
Ưa các cát tinh, đặc biệt là Tử vi, ưa tọa ồ Tý, Ngọ, Dậu, Dần, Thân, Tỵ, Hợi Sửu, Mùi.
Kỵ các hung tinh, đồng thời kỵ tọa ở Thìn, Tuất.
Nếu hội hợp với các cát tinh thì quyền uy, với hung tinh thì ngang tàng bạo ngược
Phá quân
Thuộc chòm sao bắc đẩu, tính âm, hành Thủy, hóa khí là hao, chủ về phúc họa, chưởng quản cung Phu thê, Tử nữ và Nô bộc.
Ưa các cát tinh, đặc biệt là Tử vi, ưa tọa ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi. Kỵ các hung tinh, kỵ tọa ở Tý, Ngọ, Mão, Dậu.
Nếu hội hợp với các cát tinh thì cương nghị, với hung tinh thì hao tán.